Om AFØ

OM AMAGER FÆLLED ØKOHAVER

Amager Fælled Økohaver er en lille økologisk nyttehaveforening, som fik ”jord under neglene” i marts måned 2010. Vi er en broget flok af engagerede mennesker, som har startet en haveforening op på bar mark i udkanten af Amager Fælled.

Det første initiativ blev allerede taget i 2003, hvor en lille gruppe af nyttehaveinteresserede bryggeboere indledte arbejdet med at få skabt flere nyttehaver på Islands Brygge. Initiativet blev initieret på baggrund af, at der i plejeplanen for Amager Fælled (2004-2009) var udpeget store områder med nye nyttehaver, samt som en reaktion på at det nærmest var umuligt at få fat i en eksisterende nyttehave.

Efter 5 års forhandlinger med Københavns Kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark, fik vi i juli 2010 endeligt overdraget et område langs Artillerivej på Amager Fælled. Foreningen består i dag af 58 daghaver, som ikke må bruges til overnatning. Havelodderne er fordelt på 48 store lodder (familielodder på ca. 143m2) og 10 mindre lodder (singlelodder på ca. 72 m2). Haverne ligger på vestsiden af det stykke af Artillerivej, som grænser op mod Vejlands Allé.

Læs Bryggebladets artikler om foreningens tidlige år her:
www.bryggebladet.dk/nyttehaver/04

 

Økologi og bæredygtighed
Haverne dyrkes ud fra økologiske grundprincipper, som er vedtaget af generalforsamlingen. Alle haver dyrkes som aktive nyttehaver med varierende afgrøder såsom grøntsager, frugt og blomster eller som grønne rekreationshaver. Beplantningen skal sikre naturoplevelser gennem blomstring, bærsætning og løvfald således, at den udgør et attraktivt levested for insekter, fugle og andre dyr.

Der må kun anvendes økologisk gødning og sprøjtemidler mod ukrudt og skadedyr, som er godkendt til økologisk dyrkning. Frø, planter, kompost og husdyrgødning bør så vidt muligt være økologisk. Idet vi ønsker aktiv dyrkning af haverne tilsigter vi at de enkelte lodder maksimalt har 50 procent opholdsareal (terrasse, plæne m.m.).

Byggeri
Havehuse på de individuelle havelodder skal opføres af bæredygtige materialer f.eks. genbrugsmaterialer. Der må ikke benyttes trykimprægneret træ. Bebyggelse på de individuelle lodder må ikke overstige 15m2.

Fællesarealer
Fællesarealerne er foreningens sociale forum. Arealet er indrettet med bænke, stationær bålplads, redskabsrum med fælles redskaber, toiletbygning og plantebyttecentral, hvor vi kan dele planter og frø. Foreningens medlemmer er aktive og medvirker til at skabe de fysiske rammer for foreningens daglige drift. Vi har årligt 2 arbejdsdage, samt en årlig sommerfest/høstfest. Toiletbygningen renholder vi selv efter en turnusplan.

Individuelle haver
Vi har valgt at inddele de individuelle haver i to størrelser. En størrelse for personer, som ikke overkommer et stort jordlod, og så de større havelodder, som er målrettet børnefamilier eller flere personer som går sammen om en have. Foreningen sigter på en åben struktur med stor synlighed. Derfor plantes skellet mellem haverne og mod stier med levende hegn med højdebegrænsning. Der må ikke opsættes hegn.

Relation til Amager Fælled
Samspillet med naturen på Amager Fælled vægtes højt. Grænsen mellem Amager Fælled og foreningen er markeret med en beplantning som tager udgangspunkt i den naturlige artssammensætning i Amager Fælleds plantesamfund, bl.a. hyld, røn, mirabel og hvidtjørn. Denne skærmende vegetation giver føde og skjul til Amager Fælleds mange sangfugle.

Situationsplan over Amager Fælled Økohaver:

Oversigtskort_lav